Working Groups

Civil Life Associaton is active in 6 main fields of study, which are stated in the Youth and Sports Policy Document. Each working group has its own team, long-term strategic goals and sub-working titles.

Our working groups and the objectives of these fields are as follows:

Democratic Participation
Working Group

Disadvantaged Youth and
Social Inclusion Working Group

Youth Health
Working Group

Youth and Environment
Working Group

Innovation and Entrepreneurship
Working Group

Culture and Arts
Working Group

Democratic Participation Working Group

 • İnsan haklarına saygılı, evrensel değerleri benimsemiş, demokratik, hesap verebilen, şeffaf, katılımcı ve yurttaşlık bilinci yüksek olan genç nesillerin inşa edilmesi.
 • Vatandaşlık, Aktif Vatandaşlık, Dijital Vatandaşlık konularında gençlerin vatandaşlık bilincinin sağlanması.
 • Demokrasi bilincinin gençler arasında yaygınlaştırılması.
 • Gençlerin karar alma süreçlerine doğrudan katılımının arttırılması.
 • Gençlerin ulusal ve yerel meclislerde temsiliyetinin arttırılması.
 • Gençlerin hak temelli yaklaşımlar ve gençlik hakları alanında savunuculuk ve aktivizm için teşvik edilmesi.
 • Gençlerin, gelişen teknoloji sebebiyle ortaya çıkan hak ve hak ihlalleri hakkında bilinçlendirilmesi.
 • Gençleri sivil toplum kuruluşlarına yönelik aktif katılımlara teşvik etmek ve gençlerin bu alanda farkındalık sahibi olmalarına ilişkin projelerin yaygınlaştırılması.
 • Gençlerin, Gençlik Politikalarının oluşturulmasında temsiliyetinin artırılması

Disadvantaged Youth and Social Inclusion Working Group

 • Dezavantajlı grupların gençler tarafından tanınmasının sağlanması.
 • Dezavantajlı bireyler ile ilgili projelere ilginin arttırılması.
 • Dezavantaj, dezavantajlı gruplar, sosyal dahil etme vb. konularda eğitimlerin gerçekleştirilmesi.
 • Dezavantajlı gençlerin sosyal dışlanmaya maruz kalmalarının önlenmesi ve topluma dahil edilmelerinin sağlanması.
 • Empati atölyeleri düzenleyerek dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasının sağlanması.
 • Sosyal hizmet kurumlarının gençler tarafından tanınarak dezavantajlı bireylere verdikleri hizmetlerin öğrenilmesi.
 • Toplum içerisinde dezavantajlı bireylere yönelik yanlış olan bakış açılarının doğru yönde değiştirilmesinin sağlanması.
 • Gençlerin dezavantajlı gruplar ile ilgili akademik çalışmalara yöneliminin arttırılarak, bu alana bakış açılarına bilimsel bir kimlik kazandırılması.

Youth Health Working Group

 • Sağlık alanında genç liderler yetiştirilmesi.
 • Gençlerin bağımlılıktan korunması.
 • Sportif yaşamın teşviki ve spor yoluyla gençlerin aktifleştirilmesinin sağlanması.

Youth and Environment Working Group

 • Gençlerin çevreye ve çevre sorunlarına karşı duyarlılığının arttırılması.
 • Gençlerin küresel ısınma, iklim değişikliği, geri dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma ve tüketim kültürü konularında bilinçlendirilmesi.
 • Gençlerin karbon ayak izi, plastik ayak izi ve ekolojik ayak izi konularında bilgi sahibi olması ve hesaplayabilmelerinin sağlanması.
 • Gençlere insanı doğanın üstünde egemen bir güç yerine doğanın içinde doğanın bir parçası olarak görmesi anlayışının benimsetilmesi.
 • Gençlerin karbon salınımını azaltmak için neler yapabileceği konusunda bilgilendirilmesi.
 • Gençlere doğa sevgisinin aşılanması.
 • Çevre kirliliğinin her türlüsüne karşı harekete geçilmesi.
 • Ekolojik okuryazar sayısının artırılması.
 • Bireylerin tüm canlılara saygı duymasının sağlanması.

Innovation and Entrepreneurship Working Group

 • Genç girişimciliğe olan teşvik ve desteklerin arttırılarak sürdürülmesi.
 • Girişimcilik ekosisteminin önemli aktörlerini girişimcilik ağında buluşturmak.
 • Gençlerin inovasyon ve girişimcilik konularında, politika ve kararların alınmasında rol almasını sağlamak.
 • Gençlerin inovasyon ve girişimcilik ile ilgili terminoloji, eğitim, çalışma koşulları gibi konularda fikir ve yöntemlerin geliştirilmesine öncülük etmek.
 • İnovasyon ve girişimcilik konularında, teknoloji etkinlikleri ve kamplar gerçekleştirmek.
 • Dünyada benzer amaçla kurulmuş olan inovasyon ve girişimcilik alanlarını temsil eden kurumlara üye olmak ve bu kuruluşlar ile ortak çalışmalar yaparak uluslararası alanda da faaliyet göstermek.

Culture and Arts Working Group

 • Toplumsal yaşama kültürünün oluşturulmasıyla birlikte kişilerin sosyal kapasite gelişimlerine katkı sağlanması.
 • Yaşadığımız coğrafyanın her bir bölgesindeki kültürlerin paylaşılması ve korunmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi.
 • Kuşaklararası ve kültürlerarası alanda gençler ile birlikte kapasite oluşturulması.
 • Gücünü ve kudretini tarihinden alan Türk gençliği ile milli ve manevi değerleri yaşatmak ve yaşatılmasına öncülük edilmesi.
 • Kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi.
 • Sanat ve tasarım konusunda gençlere kendilerini ifade edebilecekleri platformlar sağlanması.
 • Gençlerin sanat dallarından en az birine teşvik edilip, genç sanatçıların desteklenmesi konusunda farkındalık oluşturulması.