1- İnovasyon ve Girişimcilik Ulusal Takımı

İnovasyon ve Girişimcilik Ulusal Takımının sorumlulukları arasında; girişimcilik ekosisteminin önemli aktörlerini girişimcilik ağında buluşturmak, gençlerin inovasyon ve girişimcilik konularında politika ve kararların oluşmasında rol almasını sağlamak, gençlerin inovasyon ve girişimcilik ile ilgili terminoloji, eğitim, çalışma koşulları gibi konularda fikir ve yöntemler geliştirmesine öncülük etmek, dünya da benzer amaçlarla kurulmuş olan inovasyon ve girişimcilik alanlarını alanlarını temsil eden kurumlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak uluslararası faaliyetlerde bulunmak gibi maddeler yer almaktadır.

2- Kültür ve Sanat Ulusal Takımı

Kültür ve Sanat Ulusal Takımı, gençlerin kültürlerarası öğrenme kapasitelerinin arttırılması, toplumsal yaşama kültürünün oluşturulması ve sanatsal bakış açısının geliştirilmesi gibi konularda gençlerin kapasitelerinin arttırılması amacıyla çalışmalar yapar.

3- Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Ulusal Takımı

Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Ulusal Takımı, dezavantajlı gençlerin sosyal dışlanmaya maruz kalmalarının önlenmesi ve topluma dahil edilmelerinin sağlanması aynı zamanda ise dezavantajlı gençlere yönelik bakış açısının pozitif yönde değiştirilmesi konuları kapsamında ulusal çalışmalar icra etmektedir.

4- Demokratik Katılım Ulusal Takımı

Demokratik Katılım Ulusam Takımı insan haklarına saygılı, evrensel değerleri benimsemiş, demokratik, hesap verebilen, şeffaf, katılımcı ve yurttaşlık bilinci yüksek olan genç nesillerin inşa edilmesi, vatandaşlık, aktif vatandaşlık, dijital vatandaşlık konularında gençlerin vatandaşlık bilincinin sağlanması, gençlerin ulusal ve yerel meclislerde temsiliyetinin artırılması, gençlerin hak temelli yaklaşımlar ve gençlik hakları alanında savunuculuk ve aktivizm için teşvik edilmesi konuları kapsamında ulusal çalışmalar icra etmektedir.

5- Gençlik ve Çevre Ulusal Takımı

Gençlik ve Çevre Ulusal Takımı, gençlerin çevreye ve çevre sorunlarına karşı duyarlılığının arttırılması, sürdürülebilir kalkınma, geri dönüşüm, tüketim kültürü gibi konularda gençlerin kapasite gelişimini sağlamak için çalışmalar yapar. Ekolojik okuryazar sayısını arttırmak için hazırlanan Ekolojik Okuryazarlık Eğitim Modülünün sahada aktif şekilde yaygınlaştırılması sağlanmaktadır.

6-Gençlik Sağlığı Ulusal Takımı

Gençlik Sağlığı Ulusal Takımı, sağlık alanında genç liderlerin yetiştirilmesi, gençlerin bağımlılıktan korunması, sportif yaşamın teşviki ve spor yoluyla gençlerin aktifleşmesinin sağlanması konuları kapsamında ulusal çalışmalar icra etmektedir.

7- Yayın Destek Birimi Ulusal Takımı

Yayın destek takımı SİYAMDER yıllık raporu, kurumsal kimlik kılavuzu, e-dergi, SİYAMDER basın bültenleri gibi tüm SİYAMDER yayınlarının oluşumunun her aşamasından ve süreçlerin takibinden sorumludur. Yayın Destek takımını ulusal yayın destek birimi direktörü koordine etmektedir. Yayın Destek takımı e-dergi, haber bültenleri, blog gibi yazılı materyallerin hazırlanmasında etkin bir şekilde katkı sağlamaktadır.

8- Eğitim Destek Birimi Ulusal Takımı

Derneğimizin gençlere yönelik üretmiş olduğu eğitim modüllerinin yapımı ve uygulanması safhasında görev alan ‘Eğitim Destek Ulusal Takımı’ aynı zamanda bu eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi ve güncel şartlara uygun hale getirilmesinde görev almaktadır.

Önemli Bilgiler

Takımlar içerisinde yer almak üzere seçilen kişiler Haziran 2020’de gerçekleşecek SİYAMDER Ulusal Genel Kuruluna kadar görevde kalacaktır.
Her takımın belirlen bir çalışma takvimi ve tarzı olacaktır.
Bu takımlarda yer alacak gönüllülerin haftalık en az 5 saatini aktif olarak dernek faaliyetlerine ayırabilmesi ve çevrimiçi çalışmaya yatkın olması gerekmektedir.
Gerekmesi durumunda bu gruplarda yer alan kişilere ihtiyaç duydukları eğitim ve destekler profesyoneller tarafından verilerek seçildikleri alanda daha derin bilgi ve donanıma sahip olmaları amacıyla bu kişiler yetiştirilecektir.
Bu takımlarda yer almak üzere seçilen kişiler ilgili alanlarda kendisini geliştirmesi amacıyla SİYAMDER Ulusal Yöneticileri ve profesyonellerden daha fazla destek alması istenen kişilerdir. Bu takımlarda yer almak ilgili kişilere Ulusal Yöneticilik pozisyonu veya Ulusal Yönetim Kurulunun izni dışında derneği direk temsil yetkisi vermemektedir.

Başvuru Sahiplerinden İstenen Belgeler
  • Başvuru Formunun Çevrimiçi Olarak Doldurulması
  • CV ve 1 Adet Fotoğraf
  • Motivasyon Mektubu (En fazla 1 sayfa)

Belirtilen formun doldurulması ve istenilen belgelerin [email protected] adresine gönderilmesi işleminin 15 Ekim 2020 saat 23.59’a kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Soru, istek ve görüşlerinizi [email protected] adresine bildirebilirsiniz.