4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Kategori: Bildiriler

Tarih: 24 Ekim 2016

Saat: 23:45

PDF OLARAK İNDİR

Sivil Yaşam Derneği
4. Ulusal Gençlik Zirvesi
Sonuç Belgesi

GİRİŞ

Sivil Yaşam Derneği 21- 23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya’da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi’ni düzenlemiştir. Zirve ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Gençlik’ teması ile gerçekleşmiş ve farklı şehirlerden, ilgili alanlardan, sivil toplum örgütlerinden ve yaş grubundan yaklaşık 200 genci bir araya getirmiştir. Gerçekleştirilen gençlik zirvesi kapsamında katılımcılar öncelikle genel kapasite geliştirilmesine yönelik oturumlarda bir araya gelmiş, ardından ayrılmış oturumlarda belirlenen hedef ve alt hedeflere yönelik atölye çalışmaları ile katılımcıların, hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik fikir ve düşünceleri bir araya getirilmiştir.

Bu belge farklı oturumlardan ortaya çıkan sonuçların ve katılımcıların yaptıkları sunumların bir araya getirilmesi ile bir tema grubu tarafından oluşturulmuştur.

ANA METİN

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilerek ortaya konulmuş, 2030 yılı sonuna kadar Dünya üzerinde daha yaşanabilir bir ortam oluşturulması, yoksulluğun sona erdirilmesi, nitelikli eğitim olanaklarının arttırılması gibi toplam 17 hedefi bir sistematik içinde ortaya koyan hedefler bütünüdür.

Katılımcı profilinin gençlerden oluştuğu göz önünde bulundurularak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yaygınlaştırılması süreçlerinde gençlerin aktif olarak çalışabilecekleri 5 ayrı başlık belirleyerek eş zamanlı çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Bu başlıklar SKH-3 Sağlıklı Bireyler, SKH-4 Nitelikli Eğitim, SKH-8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SKH-13 İklim Eylemi, SKH-17 Hedefler İçin Ortaklıklar şeklinde belirlenmiştir.

Çalıştaylarda fikirleri alınan gençler tarafından ilgili başlıklarda stratejik ve eylem planı olmak üzere interaktif çözüm önerileri ortaya konulmuştur. Bu bağlamda SKH-3 Sağlıklı Bireyler oturumunda konu alınan sağlıklı bireylerin hedefe ulaşılabilmesi için küresel çapta sağlık eşitliğinin sağlanması, anne-bebek ölüm oranlarının azaltılması yönünde koruyucu önleyici çalışmalara önem verilerek mevcut olumlu gelişmelerin sürdürülebilir kılınması, toplum içinde yaşa uygun cinsel sağlık eğitimi verilmesi, verilen cinsel eğitimlerde doğru dilin kullanılması, bağımlılığın her çeşidi için uygun yöntemlerle devlet destekli alanında uzman kişilerce koruyucu hizmetler sağlanması ve caydırıcı yaptırımların uygulanması, internet gibi iletişim araçlarından ziyade daha doğru bilgiye iletişim amaçlı temellendirilmiş bir bilgi havuzunun oluşturulması temel sorunlar ve çözüm önerileri olarak sunulmuştur.

SKH-4 Nitelikli Eğitim oturumunda gençler nitelikli eğitimin tüm bireylere sunulması gereken temel bir hak olduğunu, dezavantajlı gençler için bir sorun oluşmadan önlem alınarak bu bireylerinde eğitimden uzak kalmadan eşit haklarla nitelikli eğitim sistemine dahil edilmeleri gerektiği konularında karar kılmışlardır. Eğitimin değerlendirilmesinde niceliğin değil niteliğin ön plana çıkarılmasının önemi vurgulanmıştır. Çözüm önerileri sivil toplum, kamu ve özel sektör olarak üç ayrı alanda işlenmiştir. Çözüm önerisi olarak sunulan ve kamusal alanın desteğini isteyen yaklaşımlarında burs ve staj imkanlarını artırarak bireylerin nitelikli eğitim almasının önündeki maddi engelin ortadan kaldırılmasını savunmuşlardır. Günümüzde mezun işsiz oranının düşürülmesine yönelik olarak geliştirilen çözüm önerisinde gençler, nitelikli eğitimin kamu ve özel sektör desteğiyle iş veren tarafından yeterli kabul edilerek yeni mezun gençlere fırsatlar sunulması önerilmiştir.

SKH-8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme oturumunda insana yakışır iş ve ekonomik büyüme hedefinin alt hedeflerinden genç istihdamı, çocuk işçiler ve Suriyeli göçmenlerin istihdamı konuları ele alınmıştır. Çocuk tanımının toplumda ve aile içerisinde doğru yapılanması ve çocuğa yetişkin birey sorumluluklarının yüklenmemesi konusunda küçük ve orta düzeyde bilgilendirme çalışmalarının yapılması gerekliliği vurgulanmıştır. Mülteci sorunlarına yönelik olarak politika yapıcıların, mülteci bireylerin toplum içerisinde faydalı olabilecekleri istihdam alanlarının oluşturulması gerektiğini belirtmişlerdir.

SKH-13 İklim Eylemi oturumunda iklime yönelik tüm sorunların benimsenerek içselleştirilmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır. ​Gençlerin, bireysel ve kolektif olarak, iklim değişikliğini ülke gündeminde tutmak için savunuculuk ve farkındalık artırma rollerini üstlenebilecekleri değerlendirilmiştir. Yenilenebilir enerji ve tüketimde tasarrufun önemini anlatmak için çevre Erasmusu çözüm önerisi olarak sunulmuştur. Farklı hedef gruplarında farkındalığın artırılması için görsel ve yazılı araçlar ile kampanyalar, sosyal medyanın bilgiyi yayma amaçlı aktif kullanımı, çocuklar ve gençler için iklim yaz kampları gibi öneriler öne çıkmıştır. ​Eğitimin yaygınlaştırılabilmesi için ​iklim değişikliği ile ilgili konuların müfredatlara dahil edilmesinin​ öğretim içinde yer almasının gerekliliği aktarılmıştır.

SKH-17 Hedefler İçin Ortaklıklar oturumunda ortaklıklar için ulusal ve uluslararası düzlemlerde çalışılması ve farklı alanların ilgili kurumlarını içeren bir ağının kurulmasının gerekliliğinden bahsedilmiştir. Çok paydaşlı ortaklıklarda sürdürülebilirliğin sağlanması için veri, denetim ve hesap verilebilir bir yapının olması gerekliliği belirtilmiştir. Ortaklıklar için ilgili alanlarda teknolojinin geliştirilmesi için AR-GE çalışmalarının desteklenerek yapılanmasına olanak sağlanması çözüm önerisi olarak sunulmuştur.

SONUÇLAR

Zirve katılımcısı gençler ayrılmış oturumlar ve atölye çalışmaları sonucunda ayrı başlıklarda ortak payda halinde şu sonuçlara varmışlardır:

  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması yolunda evrensel, bütüncül, dönüşümsel olunmalıdır,
  • Küresel hedeflerin gerçekleştirilme amacı toplumda sosyal refahı artırmak ve eşitsizliğin önlenmesi olarak uygulanmalıdır,
  • Sürdürülebilir kalkınma için yenilenme ve ilerlemenin sürekli olması temel alınmalıdır,
  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için belirlenen uygulamalarda dezavantajların kaldırılması için çalışılmalıdır,
  • Gençler ve aileler bilinçlendirme çalışmalarının içinde olmalıdır,
  • Küresel hedefler yönünde devlet politikaları revize edilmeli ve gençler devlet politikalarının yapım süreçlerine dahil olmalıdır,
  • Kitle iletişim araçlarının ve sosyal medyanın doğru ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir kalkınma hedefleri için farkındalık çalışmaları yapılmalı ve kamu oyu oluşturulmalıdır.
  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için kamu, özel sektör ve sivil toplum alanlarında ortak destekleyici çalışmalar yürütülmelidir,
  • Hedeflerin gerçekleştirilmesi için yapılacak uygulamalarda sistematik stratejiler geliştirilerek yerel çapta eylem planları uygulanmalıdır,
  • Küresel hedeflerin tamamında toplumsal cinsiyet eşitliği ve katılımın güçlendirilmesi göz önünde bulundurularak çalışmalar yapılmalıdır.

*Sivil Yaşam Derneği Ulusal çapta çalışan bir gençlik derneğidir. Ulusal ve uluslararası boyutta yazılacak projelerinde ilgili konulara ve çözüm önerilerine uyumlu çalışmalar yürütülecektir. Sivil Yaşam Derneğinin Ulusal Yürütme Kurulunda Yönetim Kurulunun yanında Demokratik Katılım, Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme, Gençlik Sağlığı, Gençlik ve Çevre, İstihdam,Girişimcilik ve Mesleki Eğitim ve Kültür-Sanat olmak üzere 6 farklı çalışma grubu bulunmaktadır. Her bir çalışma grubunun alanlarına ilişkin hazırlanan eğitim modülleri bulunmaktadır. Eğitim modüllerinin hazırlık ve uygulama aşamalarında sonuç bildirgesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göz önünde bulundurularak 28 farklı şehirdeki yerel kurullarına ulaştırılması sağlanacaktır.